Δημοσίευση 31/05/2021

Φορολογικές Δηλώσεις 2021 Το νέο έντυπο Ε3. Οι αλλαγές που επήλθαν

Δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως η απόφαση Α. 1112/2021 αναφορικά με τον τύπο και το περιεχόμενο της «ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΠΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ» (Έντυπο Ε3).

Μεταξύ των περιορισμένων μεταβολών που επήλθαν σε σχέση με το έντυπο του προηγούμενου φορολογικού έτους μπορούμε να σταθούμε ιδίως στις τροποποιήσεις στον Πίνακα ΣΤ' "Προσδιορισμός Φορολογητέων Κερδών Ατομικών Επιχειρήσεων (Απλογραφικά - Διπλογραφικά Βιβλία)" ο οποίος περιλαμβάνει πλέον κωδικούς για σειρά διατάξεων που ισχύουν για το φορολογικό έτος 2020.

Συγκεκριμένα, στον Πίνακα ΣΤ' προστέθηκαν:

 • νέοι υποπίνακες
  • για τους κωδικούς των αφορολογήτων εσόδων (κωδ. 144, 244, 344, 444, 544) τα οποία αφαιρούνται για τον υπολογισμό του φορολογητέου καθαρού αποτελέσματος. Ο υποπίνακας που απαιτείται να συμπληρωθεί περιλαμβάνει αναλυτικά πεδία για πλήθος αφορολογήτων εσόδων που θεσπίστηκαν με διατάξεις νόμων εντός του 2020
  • για τις δαπάνες των άρθρων 22Α, 22Β και 22Γ του ΚΦΕ (δαπάνες επιστημονικής και τεχνολογικής έρευνας, προσαυξημένη έκπτωση για συγκεκριμένες δαπάνες που αφορούν τους εργαζόμενους και την προστασία του περιβάλλοντος, προσαυξημένη έκπτωση διαφημιστικής δαπάνης).
 • νέα πεδία αναφορικά με:
  • Δαπάνες για την εφαρμογή της ηλεκτρονικής τιμολόγησης άρθρου 71ΣΤ ν. 4172/2013 (εξωλογιστικά)
  • Προσαυξημένες αποσβέσεις άρθρου 24 ν. 4172/2013 (εξωλογιστικά) (ο προϊσχύον κωδικός αφορούσε συγκεκριμένα τις προσαυξημένες αποσβέσεις για κόστος ενεργειακής απόδοσης)

Επίσης, προστέθηκαν κωδικοί αναφορικά με τα φορολογητέα καθαρά αποτελέσματα της παρ. 1 του άρθρου 71Ζ του ν. 4172/2013 (παραγωγή ηλεκτρικών οχημάτων και αγαθών ειδών σχετικά με τα ηλεκτρικά οχήματα).

Παρατίθεται ακολούθως ο νέος Πίνακας ΣΤ':

Παρατίθεται ακολούθως η εικόνα των υποπινάκων για τα αφορολόγητα έσοδα και τις δαπάνες των άρθρων 22Α, 22Β και 22Γ του ΚΦΕ:

Στον Πίνακα Ζ' "Γενικές Οικονομικές Πληροφορίες (Απλογραφικά - Διπλογραφικά βιβλία) προστέθηκε ο κωδ. 999 όπου αναγράφεται το σύνολο της εισπραχθείσας επιστρεπτέας προκαταβολής.

Επίσης, στον Πίνακα Γ2 "Στοιχεία Αγροτικών Επιδοτήσεων - Ενισχύσεων που εισπράχθηκαν κατά το φορολογικό έτος" προστέθηκε νέος κωδικός για τις αγροτικές ενισχύσεις στο πλαίσιο αντιμετώπισης του COVID-19.

Τέλος, στην Κατάσταση Φορολογικής Αναμόρφωσης προστέθηκαν κωδικοί αναφορικά με:

 • τις δαπάνες ενοικίων, εφόσον η εξόφλησή τους δεν έχει πραγματοποιηθεί με τη χρήση ηλεκτρονικού μέσου πληρωμής ή μέσω παρόχου υπηρεσιών πληρωμών. (περ. ιε άρθρου 23) (κωδ. 2027)
 • τα χρηματικά ποσά ή άλλα ανταλλάγματα που τυχόν καταβλήθηκαν άμεσα ή έμμεσα για μη εξουσιοδοτημένη πώληση διαφημιστικού τηλεοπτικού χρόνου. (περ.ιστ' άρθρου 23) (κωδ. 2028)
 • τις δαπάνες για δράσεις εταιρικής κοινωνικής ευθύνης στην περίπτωση που δεν προκύπτουν λογιστικά κέρδη χρήσης (άρθρο 22) (κωδ. 2029).

Πηγή:Φορολογικές Δηλώσεις 2021: Το νέο έντυπο Ε3. Οι αλλαγές που επήλθαν | Forin.gr

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Από το χώρο της ασφαλιστικής αγοράς